ยินดีต้อนรับ

ระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศที่ดิน (Web Portal Land GIS)

ภูมิสารสนเทศที่ดิน แผนที่ชั้นข้อมูล

ภาพมุมกว้าง Panorama Image
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ติดต่อเรา ตามที่อยู่ด้านล่าง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕